Regulamin konkursu Męski Styl

04:03:00 Natalia 0 Comments





Masz dość przygotowań do ślubu? Chciałbyś już mieć to za sobą? Wspólnie z marką Recman przygotowaliśmy KONKURS właśnie dla Ciebie! Zgadnij, ile kosztuje strój Pana Młodego?

Wygraj dowolny garnitur z kolekcji Recman, kamizelkę, koszulę, krawat lub muchę, poszetkę, pasek i stylowe obuwie!  



REGULAMIN KONKURSOWY

§ 1. Postanowienia ogólne


1.1 Organizatorem Konkursu jest Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 31,
00-514 Warszawa.


1.2 Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu, wybranie Zwycięzców i dostarczenie Zwycięzcom Nagród, niniejszym Regulaminem przewidzianych.


1.3 Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 07.04.2017 roku do dnia 13.04.2017 roku do godz. 21:00.


1.4 Konkurs organizowany jest na stronie Facebook.pl, na oficjalnym fan page Męski Styl. Adres: https://www.facebook.com/TwojMeskiStyl/?fref=ts


1.5 Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy „O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach” (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późniejszymi zmianami)


1.6 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu prowadzenia Konkursu oraz celach marketingowych.


§ 2. Udział w Konkursie


2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i zarejestruje się na portalu internetowym wskazanym w § 1 pkt..4 niniejszego Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”. Biorąc udział w konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2.2 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych, w tym do wykorzystywania jego danych w celach promocyjno-handlowych.


2.3 Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik ani przedstawiciel Organizatora.


2.4 Udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod grafiką konkursową, zakłada się, że Uczestnik zapoznał się z regulaminem konkursowym.


§ 3.Zasady Konkursu


3.1 Podstawowym zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod grafiką konkursową na pytanie: Ile kosztuje kompletny strój pana młodego widoczny na zdjęciu? (marynarka, spodnie, koszula, kamizelka, buty, mucha, poszetka, pasek)
   
     3.2 Uczestnik konkursu może udzielić więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
   
     3.3 Nagrody przyznawane są w oparciu o kryterium oceny trafności odpowiedzi udzielonej na pytanie konkursowe (wycena najbardziej zbliżona do realnej ceny produktów), przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu.

§ 4. Zwycięzcy i nagrody


4.1 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na fan page Męski Styl na facebooku.


4.2 Nagrodą jest dowolny garnitur z kolekcji Recman, koszula, krawat lub mucha, poszetka, pasek i stylowe obuwie. Nie ma możliwości przepisania nagrody na inną osobę niż Zwycięzca konkursu.


4.3 Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w oficjalnym poście na fan page Męski Styl. Uczestnik ma obowiązek potwierdzić odbiór informacji o wygranej wysyłając wiadomość mailową pod adres: anita.czarnecka@allani.pl


4.4  Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z
Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 7 dni odpowiedzi na przesłane
powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu
Uczestnikowi.


4.5 Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych
danych uniemożliwiających poinformowanie o wygranej oraz nie ponosi
odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej
Uczestnika, w tym opóźnienie lub niedoręczenie prawidłowo nadanego e-maila.


4.6 Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 7
(siedmiu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.


§ 6. Postanowienia końcowe


6.1 Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz nablogu pod adresem: http://we-love-allani.blogspot.com/
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na wyżej wymienionej stronie.
6.3 W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając formularz ze strony Allani.pl/kontakt - Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na emaila w terminie 14 dni od daty jego otrzymania

6.4 Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

You Might Also Like

0 comments: