Regulamin konkursu WITTCHEN

02:08:00 Anna Brotoj 1 Comments

REGULAMIN KONKURSU
"Wygraj prezent na Mikołajki z WITTCHEN"


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj prezent na Mikołajki z WITTCHEN"” zwanego dalej „Konkursem”, jest Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 31,00-514 Warszawa.

2. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu oraz wybranie Zwycięzców i dostarczenie Zwycięzcom Nagród, niniejszym Regulaminem przewidzianych, ufundowanych przez firmę WITTCHEN,ul Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki , zwane dalej Sponsorem konkursu.

3. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu społecznościowego facebook.com (dostępnego pod adresem http://www.facebook.com), zwanego dalej „Serwisem Facebook”, na stronie Allani.pl pod adresem https://www.facebook.com/allanipl/?fref=ts

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie zbiera jakichkolwiek danych, w  tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator.

4. Konkurs trwa od dnia 01.12.2016 do dnia 06.12.2016 do godziny 23:59

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak  również osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu  zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy  i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych  podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).

3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:

a) posiadanie funkcjonującego profilu otwartego w Serwisie Facebook, zgodnego z regulaminem i zasadami obowiązującymi w Serwisie Facebook (regulamin Serwisu Facebook dostępny jest na stronie:https://www.facebook.com/policies/?ref=pf);

b) akceptacja postanowień Regulaminu, poprzez akceptację Regulaminu Organizator rozumie wzięcie udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego;

c) wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.


ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania, o którym mowa w poście konkursowym:

Uczestnik musi  wkle pod postem zdjęcie jednego z dodatków z swojej szafy, który chce #ZamienićNaNowszyModel oraz wymyśl kreatywny hashtag opisujący ten produkt.


Konkurs trwa od czwartku, 01.12.2016 do wtorku, 06.12.2016 do godziny 23:59, wyniki ogłosimy w piątek , 09.12.2016.

2. Uczestnik może zamieścić więcej niż tylko jeden komentarz. 

3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygraniu Konkursu w dniu 09.11.2016. Na Stronie zostanie zamieszczony post informujący o wynikach Konkursu. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej na Stronie w ramach serwisu Facebook swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, adresu email.

4. Niedopuszczalne jest:

a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem i zasadami Serwisu Facebook, także naruszanie praw autorskich osób trzecich;

b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Facebook lub niniejszego Regulaminu;

c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.

5. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:

a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi konkursowej;

b) pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród;

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.


NAGRODY

1. Przyznane zostaną trzy nagrody:
Nagroda główna: Bon o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepie WITTCHEN
Nagroda dodatkowa: Bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie WITTCHEN
Wyróżnienie: Bon o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie WITTCHEN2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody zostaną przyznane przez Jury, w którego skład wchodzi 4 członków redakcji portalu Allani.pl

2. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze i najzabawniejsze zdjęcia i opisujące je hashtagi.

3. Nagrody zostaną wysłane każdemu Zwycięzcy w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania danych kontaktowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody uczestnikom konkursu,  którzy podali Organizatorowi nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych,  Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 5 Regulaminu.

5. W przypadku niewysłania  poprawnych danych przez Uczestników konkursu, tracą oni prawo  do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

6. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora:  Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 31,00-514 Warszawa. z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź.

3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.

4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył  reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu  niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.

6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej: Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 31,00-514 Warszawa.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator –  Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 31,00-514 Warszawa.

2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.

5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i  są zgodne ze stanem faktycznym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internet.

3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.we-love-allani.blogspot.com, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.

4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.

5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.


7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


You Might Also Like

1 komentarz:

  1. Witam. Obecnie przebywam za granicą, ale bardzo chce wziąć udział w konkursie. Czy w przypadku wygrania, jest możliwość wysłania bonu na adres kogoś z rodziny w Polsce? Proszę o odpowiedź

    OdpowiedzUsuń