08:31:00 Renata Dura 0 CommentsWygraj minimalistyczną, pozłacaną celebrytkę wykonaną ze srebra! Zapraszamy na nasz profil na Instagramie - @allanipl ! Zasady konkursu:

  1. Obserwuj nasz profil
  2. W komentarzu (poprzez oznaczenie) zaproś 2 osoby do konkursu oraz napisz, na jaką okazję założyłabyś tę celebrytkę!
  3. Wyniki opublikujemy w pon., 21.11.2016. Regulamin dostępny na naszym blogu: http://we-love-allani.blogspot.com/


REGULAMIN KONKURSU
"Wygraj modną celebrytkę"


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj modną celebrytkę"” zwanego dalej „Konkursem”, jest Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 31, 00-514 Warszawa.

2. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu oraz wybranie Zwycięzcy i dostarczenie Zwycięzcy nagrody, niniejszym Regulaminem przewidzianej, ufundowanej przez firmę Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 31, 00-514 Warszawa, zwany dalej Sponsorem konkursu.

3. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach aplikacji społecznościowej INSTAGRAM (dostępnej pod adresem https://www.instagram.com/), zwanego dalej „Serwisem Instagram”, na stronie profilu allanipl pod adresem https://www.instagram.com/allanipl/

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie pobiera jakichkolwiek danych, w  tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator.

4. Konkurs trwa od dnia 15.11.2016 do dnia 20.11.2016 do godziny 23:59

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak  również osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu  zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy  i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych  podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).

3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:

a) posiadanie funkcjonującego profilu w Serwisie Instagram, zgodnego z regulaminem i zasadami obowiązującymi w Serwisie Instagram.

b) akceptacja postanowień Regulaminu, poprzez akceptację Regulaminu Organizator rozumie wzięcie udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego;

c) wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.


ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania, o którym mowa pod zdjęciem Konkursowym:

Uczestnik musi napisać komentarz pod postem, w którym oznaczy 2 profile swoich znajomych poprzez funkcję “@” + nazwa użytkownika, zapraszając ich tym samym do udziału w Konkursie, napisze, na jaką okazję założyłby naszyjnik będący nagrodą w Konkursie oraz będzie obserwował profil przynajmniej do momentu ogłoszenia wyników, tj. 21.11.2016. Zwycięży najciekawsza odpowiedź, wybrana przez Organizatora.

Konkurs trwa od wtorku, 15.11.2016 do niedzieli, 20.11.2016 do godziny 23:59, wyniki ogłosimy w poniedziałek, 21.11.2016.

2. Uczestnik może zamieścić więcej niż jeden komentarz.

3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu Konkursu w dniu 21.11.2016. Na blogu http://we-love-allani.blogspot.com/ zostanie zamieszczony post informujący o wynikach Konkursu. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, oraz adresu email.

4. Niedopuszczalne jest:

a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem i zasadami Serwisu Instagram, także naruszanie praw autorskich osób trzecich;

b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Instagram lub niniejszego Regulaminu;

c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.

5. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Instagram lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:

a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi konkursowej;

b) pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród;

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.


NAGRODY

1. Nagroda w postaci:

Naszyjnik typu “celebrytka” wykonany ze srebra, pozłacany, o wartości 119 zł.

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

1. Nagroda zostanie przyznana przez Jury, w którego skład wchodzi 4 członków redakcji portalu Allani.pl

2. Nagrodzony zostanie jeden najciekawszy komentarz.

3. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania danych kontaktowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody uczestnikom konkursu,  którzy podali Organizatorowi nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych,  Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 5 Regulaminu.

5. W przypadku nie wysłania poprawnych danych przez Uczestników konkursu, tracą oni prawo  do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

6. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora:  Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 31,00-514 Warszawa. z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź.

3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.

4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył  reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu  niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.

6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej: Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 31, 00-514 Warszawa.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator –  Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 31, 00-514 Warszawa.

2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.

5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego dane osobowe i  są zgodne ze stanem faktycznym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internet, funkcjonowanie Serwisu Instagram, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internet.

3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://we-love-allani.blogspot.com/, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.

4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.

5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

You Might Also Like

0 comments: