Regulamin konkursu z Caviallo

01:54:00 Anna Brotoj 0 Comments

REGULAMIN KONKURSOWY


§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu jest Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzka 31,
00-514 Warszawa.

1.2 Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu, wybranie Zwycięzców i dostarczenie Zwycięzcom Nagród, niniejszym Regulaminem przewidzianych, ufundowanych przez sklep Caviallo.eu, prowadzony jest przez Caviallo, 01-494 Warszawa, z siedzibą na ul. Obrońców Tobruku 29/21, zwane dalej Sponsorem konkursu.

1.3 Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 30.02.2016 roku do dnia 06.02.2016 roku do godz. 12:00.

1.4 Konkurs organizowany jest na stronie Facebook.pl, na oficjalnym fan page Allani.pl. Adres: https://www.facebook.com/allanipl?fref=ts

1.5 Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy „O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach” (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późniejszymi zmianami)

1.6 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu prowadzenia Konkursu oraz celach marketingowych.

§ 2. Udział w Konkursie

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i zarejestruje się na portalu internetowym wskazanym w § 1 pkt..4 niniejszego Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”. Biorąc udział w konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2.2 Warunkiem udziału w Konkursie jest polubienie fan page Allani.pl pod adresem: https://www.facebook.com/allanipl?fref=ts, oraz fan page Caviallo, pod adresem: https://www.facebook.com/Caviallo/?fref=ts oraz udostępnienie na swoim profilu facebookowym grafiki konkursowej.

2.4 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych, w tym do wykorzystywania jego danych w celach promocyjno - handlowych.

2.5 Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik ani przedstawiciel Organizatora

2.6 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile w serwisie Allani.pl i wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa w Konkursie, lub namawiały innych użytkowników serwisu Allani.pl do przyznawania głosów na stylizacje uczestnika konkursu.

2.7 Udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod grafiką konkursową, zakłada się, że Uczestnik zapoznał się z regulaminem konkursowym.

§ 3.Zasady Konkursu

3.1 Podstawowym zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod grafiką konkursową na pytanie: Dlaczego lubisz markę Caviallo

      3.2 Uczestnik zobowiązany jest do polubienia fan page Allani.pl i Caviallo
   
      3.3 Uczestnik konkursu może udzielić więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
   
      3.4 Nagrody przyznawane są w oparciu o kryterium oceny jakości odpowiedzi udzielonej na pytanie konkursowe, przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu.


§ 4. Zwycięzcy i nagrody

4.1 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na oficjalnym fan page Allani.pl oraz na fan page Sponsorów w portalu facebook.com

4.2 Nagrodą jest voucher o wartości 120 zł do wykorzystania w sklepie Caviallo.eu. Nie ma możliwości przepisania nagrody na inną osobę niż Zwycięzca konkursu.

4.3 Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w oficjalnym poście na fan page Allani.pl. Uczestnik ma obowiązek potwierdzić odbiór informacji o wygranej wysyłając wiadomość mailową pod adres: anna.jurczak@allani.pl

4.4 Sponsor Konkursu zastrzega sobie możliwość wyboru dostawcy produktów zakupionych przy użyciu vouchera.

4.6  Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z
Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 7  dni odpowiedzi na przesłane
powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu
Uczestnikowi.

4.7 Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych
danych uniemożliwiających poinformowanie o wygranej oraz  nie ponosi
odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej
Uczestnika, w tym opóźnienie lub niedoręczenie prawidłowo nadanego e-maila.

4.8 Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 7
(siedmiu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.§ 6. Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Allani.pl.
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie www.we-love-allani.blogspot.com
6.3 W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając formularz ze strony Allani.pl/kontakt - Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na emaila w terminie 14 dni od daty jego otrzymania
6.4 Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

You Might Also Like

0 comments: