Regulamin konkursu Męski Styl

Masz dość przygotowań do ślubu? Chciałbyś już mieć to za sobą? Wspólnie z marką Recman przygotowaliśmy KONKURS właśnie dla Ciebie! Zgadnij, ile kosztuje strój Pana Młodego?

Wygraj dowolny garnitur z kolekcji Recman, kamizelkę, koszulę, krawat lub muchę, poszetkę, pasek i stylowe obuwie!  REGULAMIN KONKURSOWY

§ 1. Postanowienia ogólne


1.1 Organizatorem Konkursu jest Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 31,
00-514 Warszawa.


1.2 Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu, wybranie Zwycięzców i dostarczenie Zwycięzcom Nagród, niniejszym Regulaminem przewidzianych.


1.3 Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 07.04.2017 roku do dnia 13.04.2017 roku do godz. 21:00.


1.4 Konkurs organizowany jest na stronie Facebook.pl, na oficjalnym fan page Męski Styl. Adres: https://www.facebook.com/TwojMeskiStyl/?fref=ts


1.5 Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy „O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach” (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późniejszymi zmianami)


1.6 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu prowadzenia Konkursu oraz celach marketingowych.


§ 2. Udział w Konkursie


2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i zarejestruje się na portalu internetowym wskazanym w § 1 pkt..4 niniejszego Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”. Biorąc udział w konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2.2 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych, w tym do wykorzystywania jego danych w celach promocyjno-handlowych.


2.3 Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik ani przedstawiciel Organizatora.


2.4 Udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod grafiką konkursową, zakłada się, że Uczestnik zapoznał się z regulaminem konkursowym.


§ 3.Zasady Konkursu


3.1 Podstawowym zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod grafiką konkursową na pytanie: Ile kosztuje kompletny strój pana młodego widoczny na zdjęciu? (marynarka, spodnie, koszula, kamizelka, buty, mucha, poszetka, pasek)
   
     3.2 Uczestnik konkursu może udzielić więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
   
     3.3 Nagrody przyznawane są w oparciu o kryterium oceny trafności odpowiedzi udzielonej na pytanie konkursowe (wycena najbardziej zbliżona do realnej ceny produktów), przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu.

§ 4. Zwycięzcy i nagrody


4.1 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na fan page Męski Styl na facebooku.


4.2 Nagrodą jest dowolny garnitur z kolekcji Recman, koszula, krawat lub mucha, poszetka, pasek i stylowe obuwie. Nie ma możliwości przepisania nagrody na inną osobę niż Zwycięzca konkursu.


4.3 Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w oficjalnym poście na fan page Męski Styl. Uczestnik ma obowiązek potwierdzić odbiór informacji o wygranej wysyłając wiadomość mailową pod adres: anita.czarnecka@allani.pl


4.4  Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z
Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 7 dni odpowiedzi na przesłane
powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu
Uczestnikowi.


4.5 Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych
danych uniemożliwiających poinformowanie o wygranej oraz nie ponosi
odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty elektronicznej
Uczestnika, w tym opóźnienie lub niedoręczenie prawidłowo nadanego e-maila.


4.6 Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 7
(siedmiu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.


§ 6. Postanowienia końcowe


6.1 Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz nablogu pod adresem: http://we-love-allani.blogspot.com/
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na wyżej wymienionej stronie.
6.3 W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając formularz ze strony Allani.pl/kontakt - Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na emaila w terminie 14 dni od daty jego otrzymania

6.4 Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Wygraj bilety do kina na "La La Land"


Do wygrania dwa podwójne bilety do kina od Allani.pl! Zapraszamy na nasz profil na Instagramie @allanipl.


Zasady konkursu:
Wspólnie z #kinokobiet mamy do rozdania 2 podwójne bilety na pokaz filmu “La la Land” we Wrocławiu! (22.02.2017 Helios Bielany Wrocławskie oraz 23.02.2017 Helios Magnolia Park, godz. 17:30).
Jedyne, co musi zrobić, aby je wygrać, to:
  1. Obserwuj nasz profil
  2. Zaproś koleżankę do polubienia profilu @allanipl poprzez oznaczenie w komentarzu
  3. Opisz Wasz wymarzony babski wieczór!
Wyniki opublikujemy 21.02.2017 o godzinie 20:00. Zapoznaj się z regulaminem dostępnym na naszym blogu: http://we-love-allani.blogspot.com/
Zachęcamy do udostępniania konkursowego posta.


REGULAMIN KONKURSU


“Wygraj bilety do kina”


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj dwa bilety do kina z Allani.pl” zwanego dalej „Konkursem”, jest Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 31, 00-514 Warszawa.


2. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu oraz wybranie Zwycięzcy i dostarczenie Zwycięzcy nagrody, niniejszym Regulaminem przewidzianej.


3. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach aplikacji społecznościowej INSTAGRAM (dostępnej pod adresem https://www.instagram.com/), zwanego dalej „Serwisem Instagram”, na stronie profilu allanipl pod adresem https://www.instagram.com/allanipl/


4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie pobiera jakichkolwiek danych, w  tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator.


5. Konkurs trwa od dnia 20.02.2017 do dnia 21.02.2017 do godziny 19:30


WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak  również osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu  zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.


2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy  i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych  podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).


3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:


a) posiadanie funkcjonującego profilu w Serwisie Instagram, zgodnego z regulaminem i zasadami obowiązującymi w Serwisie Instagram.


b) akceptacja postanowień Regulaminu, poprzez akceptację Regulaminu Organizator rozumie wzięcie udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego;


c) wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.


ZASADY KONKURSU


1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania, o którym mowa pod zdjęciem Konkursowym:


Uczestnik musi napisać komentarz pod konkursowym postem w którym opisze swój wymarzony babski wieczór oraz oznaczy (@) w nim koleżnkę.

Konkurs trwa od poniedziałku, 20.02.2017 do wtorku, 21.02.2017 do godziny 19:30, wyniki ogłosimy we wtorek, 21.02.2017 o godzinie 20.


2. Uczestnik może zamieścić więcej niż jeden komentarz.


3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu Konkursu w dniu 21.02.2017. Na blogu http://we-love-allani.blogspot.com/ zostanie zamieszczony post informujący o wynikach Konkursu. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram swojego imienia i nazwiska, imienia i nazwiska koleżanki, numeru telefonu oraz adresu email.


4. Niedopuszczalne jest:


a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem i zasadami Serwisu Instagram, także naruszanie praw autorskich osób trzecich;


b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Instagram lub niniejszego Regulaminu;


c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.


5. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Instagram lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:


a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi konkursowej;


b) pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród;


8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.


NAGRODY


1. Nagroda w postaci:

Dwa podwójne, imienne zaproszenia do Kina Helios we Wrocławiu, na wieczór filmowy “Kino Kobiet” (przeznaczone tylko dla kobiet) w dniach 22.02.2017 (Helios Bielany Wrocławskiej) i 23.02.2017 (Helios Magnolia Park).

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.


ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD


1. Nagroda zostanie przyznana przez Jury, w którego skład wchodzi 5 członków redakcji portalu Allani.pl


2. Nagrodzony zostanie najbardziej kreatywny komentarz.


3. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania danych kontaktowych.


4. Bilety będą do odbioru w  kasie kinowej po podaniu imienia i nazwiska uczestników.


5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody uczestnikom konkursu, z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu podania  nieprawdziwych   bądź niepełnych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych,  Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 5 Regulaminu.


6. W przypadku nie wysłania poprawnych danych przez Uczestników konkursu, tracą oni prawo  do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.


7. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.


REKLAMACJE


1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.


2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora:  Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 31, 00-514 Warszawa. z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź.


3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.


4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).


5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył  reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu  niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.


6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.


KONTAKT Z ORGANIZATOREM


Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej: Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 31, 00-514 Warszawa.


POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator –  Allani sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 31, 00-514 Warszawa.


2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.


3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.


4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.


5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego dane osobowe i  są zgodne ze stanem faktycznym.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.


2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internet, funkcjonowanie Serwisu Instagram, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internet.


3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://we-love-allani.blogspot.com/, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.


4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.


5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.


6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.


7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.