Regulamin - Konkursy Facebook


REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE    

1. Organizatorem każdego konkursu organizowanego na profilu @allanipl na platformie Facebook,  zwanego dalej „Konkursem”, jest Domodi Sp . z o.o. z siedzibą przy ul. Rogowskiej 127 we Wrocławiu.
2. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu oraz wybranie Zwycięzcy i dostarczenie Zwycięzcy nagrody, niniejszym Regulaminem przewidzianej.
3. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu społecznościowego facebook.com (dostępnego pod adresemhttp://www.facebook.com), zwanego dalej „Serwisem Facebook”, na stronie Allani.pl pod adresem https://www.facebook.com/allanipl/?fref=ts
4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie pobiera jakichkolwiek danych, w  tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator.
5. Konkurs trwa zgodnie z terminami wskazanymi w poście konkursowym.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak  również osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu  zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy  i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych  podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).
3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:
a) posiadanie funkcjonującego profilu w Serwisie Facebook, zgodnego z regulaminem i zasadami obowiązującymi w Serwisie Instagram.
b) akceptacja postanowień Regulaminu, poprzez akceptację Regulaminu Organizator rozumie wzięcie udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego;
c) wykonanie zadania konkursowego określonego w opisie pod postem

ZASADY KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania, o którym mowa pod zdjęciem
Konkursowym.
2. Uczestnik może zamieścić więcej niż jeden komentarz.
3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu Konkursu w dniu rozstrzygnięcia konkursu, wskazanym pod postem konkursowym. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram swojego imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu email.
4. Niedopuszczalne jest:
a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem i zasadami Serwisu Instagram, także naruszanie praw autorskich osób trzecich;
b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Facebook lub niniejszego Regulaminu;
c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
5. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Instagram lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi konkursowej;
b) pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród;
8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.

NAGRODY

1. Nagrodą konkursowa jest określona w poście konkursowym.
2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD


1. Nagroda zostanie przyznana przez Jury, w którego skład wchodzi 5 członków redakcji portalu Allani.pl
2. Nagrodzony zostanie użytkownik, który spełnił wszystkie warunki określone w konkursowym poście, oraz wykazał się największą kreatywnością  w komentarzu.
W przypadku konkursów zwiazanych z aplikacją mobilna Allani, organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy użytkownik pobrał i zainstalował aplikację Allani.
3. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania danych kontaktowych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody uczestnikom konkursu, z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu podania  nieprawdziwych   bądź niepełnych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych,  Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 5 Regulaminu.
5. W przypadku nie wysłania poprawnych danych przez Uczestników konkursu, tracą oni prawo  do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
6. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.


REKLAMACJE


1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora: ALLANI ul. Józefa Sarego 22/16, 31-047 Kraków z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź.
3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.
4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył  reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu  niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.


KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej na adres: ALLANI ul. Józefa Sarego 22/16, 31-047 Kraków lub pod adresem mailowym anita.czarnecka@allani.pl

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator –  Domodi Sp . z o.o. z siedzibą przy ul. Rogowskiej 127 we Wrocławiu.
2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego dane osobowe i  są zgodne ze stanem faktycznym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internet, funkcjonowanie Serwisu Instagram, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internet.

3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://we-love-allani.blogspot.com/, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Regulamin - Konkursy Instagram


Regulamin do konkursów organizowanych na profilu @allanipl na platformie InstagramREGULAMIN KONKURSU


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem każdego konkursu organizowanego na profilu @allanipl na platformie Instagram, zwanego dalej „Konkursem”, jest Domodi Sp . z o.o. z siedzibą przy ul. Rogowskiej 127 we Wrocławiu.


2. Organizator Konkursu jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu oraz wybranie Zwycięzcy i dostarczenie Zwycięzcy nagrody, niniejszym Regulaminem przewidzianej.


3. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach aplikacji społecznościowej INSTAGRAM (dostępnej pod adresem https://www.instagram.com/), zwanego dalej „Serwisem Instagram”, na stronie profilu allanipl pod adresem https://www.instagram.com/allanipl/


4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród w Konkursie, jak również nie pobiera jakichkolwiek danych, w  tym danych osobowych, udostępnianych przez uczestników na potrzeby realizacji Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność z powyższych tytułów względem uczestników ponosi Organizator.


5. Konkurs trwa zgodnie z terminami wskazanymi pod postem konkursowym


WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak  również osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu  zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.


2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, jego pracownicy  i współpracownicy (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych  podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).


3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:


a) posiadanie funkcjonującego profilu w Serwisie Instagram, zgodnego z regulaminem i zasadami obowiązującymi w Serwisie Instagram.


b) akceptacja postanowień Regulaminu, poprzez akceptację Regulaminu Organizator rozumie wzięcie udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego;


c) wykonanie zadania konkursowego określonego w opisie pod postem


ZASADY KONKURSU


1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zadania, o którym mowa pod zdjęciem Konkursowym:


2. Uczestnik może zamieścić więcej niż jeden komentarz.


3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygraniu Konkursu w dniu rozstrzygnięcia konkursu, wskazanym pod postem konkursowym. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram swojego imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu oraz adresu email.


4. Niedopuszczalne jest:


a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem i zasadami Serwisu Instagram, także naruszanie praw autorskich osób trzecich;


b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów regulaminu Serwisu Instagram lub niniejszego Regulaminu;


c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.


5. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Instagram lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:


a) natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi konkursowej;


b) pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród;


8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.


NAGRODY


1. Nagroda konkursowa określona jest w opisie pod postem.


2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.


ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD


1. Nagroda zostanie przyznana przez Jury, w którego skład wchodzi 5 członków redakcji portalu Allani.pl


2. Nagrodzony zostanie użytkownik, który spełnił wszystkie warunki określone w konkursowym poście, oraz wykazał się największą kreatywnością w komentarzu. Dodatkowo przy wyborze zwycięzcy brane pod uwagę są takie aspekty jak:
- zaangażowanie,
- obserwowanie profilu @allanipl,
- polubienie konkursowego posta,
- zachęcenie znajomych do wzięcia udziału w zabawie,
- prawdziwość kont oznaczonych w komentarzu oraz zaobserwowanie przez nie profilu @allanipl.

W przypadku konkursów zwiazanych z aplikacją mobilna Allani, organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy użytkownik pobrał i zainstalował aplikację Allani.3. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania danych kontaktowych.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody uczestnikom konkursu, z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu podania  nieprawdziwych   bądź niepełnych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych,  Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 5 Regulaminu.


5. W przypadku nie wysłania poprawnych danych przez Uczestników konkursu, tracą oni prawo  do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.


6. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.


REKLAMACJE


1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.


2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora: ALLANI ul. Józefa Sarego 22/16, 31-047 Kraków z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który zostanie przesłana odpowiedź.


3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.


4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).


5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył  reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika Konkursu  niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.


6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.


KONTAKT Z ORGANIZATOREM


Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej na adres: ALLANI ul. Józefa Sarego 22/16, 31-047 Kraków lub pod adresem mailowym anita.czarnecka@allani.pl


POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator –  Domodi Sp . z o.o. z siedzibą przy ul. Rogowskiej 127 we Wrocławiu.

2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.


3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.


4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.


5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego dane osobowe i  są zgodne ze stanem faktycznym.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.


2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci internet, funkcjonowanie Serwisu Instagram, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internet.


3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://we-love-allani.blogspot.com/, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.


4. Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.


5. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.


6. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.


7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.